Regulamin

I. Wstęp

Rogaining „Krzaczor”, zwany dalej imprezą, jest odmianą Imprezy na Orientację. Zadaniem zawodników jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy jak największej ilości ustawionych w terenie punktów kontrolnych na podstawie dostarczonej przez organizatora mapy. Punkty mogą być potwierdzane w dowolnej kolejności. Zawodnicy mogą startować pieszo lub na rowerach w kategoriach open, kobiecej i rodzinnej, w drużynach złożonych z dowolnej liczby uczestników.

II. Długość i czas przebycia trasy

1. Organizatorzy nie podają długości trasy uznając, że nie jest możliwym dotarcie na wszystkie punkty kontrolne w wyznaczonym limicie czasu. Każdy zespół sam decyduje na jakie punkty kontrolne i w jakiej kolejności się uda.

2. Zawody rozgrywane są w określonym limicie czasu. Dodatkowo przysługuje drużynom limit spóźnień, po którego przekroczeniu zespół nie zostaje sklasyfikowany.

3. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

4. Wszystkie zespoły startują o tej samej godzinie. Mapy są rozdawane przed startem w celu zapoznania się i ułożenia strategii przebycia trasy.

5. Zespół, który otrzymał mapy nie może oddalić się z miejsca startu przed godziną startu.

III. Punkty kontrolne

1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 210 na 297 mm (A4), podzielony przekątną na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w czerwonym.

2. Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwu- lub trzy znakowym kodem oraz posiadać kredkę do potwierdzenia tego punktu.

3. Na mapie punkt kontrolny opisany jest cyfrą i literą (np. 5F).

4. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny, w miejscu charakterystycznym, dającym się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.

5. Organizatorzy nie rozstawiają żadnych innych punktów kontrolnych niż te zaznaczone na mapie.

6. Punkt kontrolny jest zaznaczony na mapie podstawowej w skali 1:25000, dołączonym fragmencie mapy w skali 1:10000 zawierającym tylko okolicę punktu oraz w miarę potrzeb podany jest opis słowny dokładnej lokalizacji lampionu.

7. W sytuacji, kiedy punkt kontrolny został błędnie umieszczony w terenie punkty wagowe otrzymują zarówno drużyny, które znalazły lampion jak i te, które znalazły się w miejscu zgodnym z mapą i potwierdziły brak punktu kontrolnego (BPK) (patrz rozdz. IV, p. 5).

IV. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej

1. Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej - za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie - podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

2. Poza sytuacjami opisanymi w rozdz. IV, p. 5 i 6 brak potwierdzenia PK przy użyciu kredki skutkuje brakiem przyznania punktów za dany PK. Dopuszczalne jest wpisanie kodu oraz numeru punktu własnym środkiem piszącym pod warunkiem zaznaczenia koloru kredką w tym samym polu na karcie startowej. Takiego potwierdzenia dokonujemy gdy kredka nie pozwala na czytelne wpisanie na kartę startową wszystkich potrzebnych symboli.

3. Potwierdzeń dokonuje się w dowolnej kolejności w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.

4. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.

5. W przypadku stwierdzenia, że w promieniu 20m od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) dodając numer PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to w takiej sytuacji zawodnik nie otrzymuje punktów wagowych za dany punkt kontrolny.

6. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym z lampionem braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym trwałym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).

7. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK jak opisane w rozdz. IV, p. 4 i 5 jest błędne i skutkuje nie przyznaniem punktów wagowych za dany PK.

8. Za trwały środek piszący uznaje się: długopis, cienkopis, żelpen, marker. Wpisy wykonane pozostałymi środkami piszącymi nie będą uznawane i nie zostaną za nie przyznane punkty wagowe.

V. Punktacja i klasyfikacja końcowa

1. Zwycięzcą zawodów w poszczególnych kategoriach zostaje drużyna, która podczas pokonywania trasy zdobędzie najwięcej punktów wagowych.

2. Punkty wagowe przyznawane są za potwierdzenie każdego PK. Ich liczba jest zależna jest od poziomu trudności punktu kontrolnego oraz jego odległości od startu. Może się ona wahać między 3 a 9 punktów wagowych za potwierdzenie jednego PK.

3. Liczba punktów wagowych przyznawanych za poszczególne PK jest zaznaczona na mapie w postaci numeru PK. Numer taki składa się z cyfry i litery, z których cyfra oznacza liczbę punktów za dany PK. (np. za potwierdzenie punktu kontrolnego nr 5F można otrzymać 5 punktów wagowych).

4. Punkty wagowe można utracić za przybycie na metę w czasie dłuższym niż podstawowy czas przebycia trasy ale krótszym niż limit spóźnień – 1 punkt wagowy za każdą rozpoczętą minutę.

5. O przyznaniu miejsc w każdej kategorii decydują kolejno: ilość zdobytych punktów wagowych, czas przejścia trasy, łączna ilość potwierdzeń. Gdy te trzy kryteria nie rozstrzygną o kolejności drużyn zostają one sklasyfikowane na tym samym miejscu a o kolejności ewentualnego przyznania nagród decyduje losowanie.

6. Wszystkie zespoły pokonujące trasę pieszo są klasyfikowane w odpowiednich kategoriach pieszych, a pokonujące trasę na rowerze w kategoriach rowerowych. Każdy zespół jest klasyfikowany w kategorii open swojej trasy. Dodatkowo zespoły złożone tylko z kobiet są klasyfikowane w podkategorii kobiecej (pieszej lub rowerowej), zespoły w skład których wchodzą dzieci poniżej 14 roku życia są klasyfikowane w podkategorii rodzinnej (pieszej lub rowerowej).

7. Klasyfikacja w poszczególnych podkategoriach bedzie prowadzona niezależnie od liczby zgłoszonych zespołów, jednak dyplomy i ewentualne nagrody dla poszczególnych kategorii zostaną rozdane tylko pod warunkiem wystartowania w nich co najmniej czterech zespołów.

8. Organizatorzy w komunikacie startowym ogłaszają rodzaje tras i ich limity czasowe.

9. Trasy krótsze mogą na mapie widzieć mniejszy obszar niż dłuższe. W takiej sytuacji punkty kontrolne tras dłuższych nie obowiązujące dla tras krótszych znajdują się tylko poza mapą trasy krótszej. Przypadkowe potwierdzenie punktu z poza swojej mapy nie skutkuje przyznaniem punktów wagowych ale nie jest też karane.

VI. Zasady pokonywania trasy i warunki ukończenia imprezy

1. Zespoły na trasie nie mogą się rozdzielać. Rozdzielenie się zespołu jest rozumiane jako oddalenie się od siebie jego członków na odległość uniemożliwiającą pełny i swobodny kontakt wzrokowy lub głosowy.

2. Zespoły w kategoriach rowerowych muszą pokonywać trasę wraz ze swoimi rowerami. Rowery mogą być porzucone przez zawodników jedynie na czas poszukiwania punktu kontrolnego w odległości nie większej niż 200m od niego.

3. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:

 • w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem czyli przed upływem limitu spóźnień,
 • oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń i nierozerwaną,
 • potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny.

4. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia i/lub zdyskwalifikować dany zespół.

5. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na Imprezie za:

 • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
 • używanie jakichkolwiek środków transportu za wyjątkiem roweru w kategorii rowerowej,
 • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
 • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK,
 • nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
 • używanie urządzeń elektronicznych do określania położenia w terenie,
 • używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora,
 • rozdzielanie się członków zespołu na trasie,
 • celowe łączenie się z innymi zespołami w trakcie ,
 • łamanie zasad opisanych w rozdziale VII,
 • używanie słów wulgarnych lub obraźliwych w odniesieniu do przebiegu trasy lub organizatorów imprezy zarówno w trasie jak i na mecie.

VII. Zasady bezpieczeństwa i ochrony przyrody

1. Zawodników obowiązuje kategoryczny nakaz przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad poruszania się po terenach leśnych. W szczególności zabrania się poruszania po uprawach leśnych niższych niż 4m, chodzenia po rezerwatach poza wyznaczonymi szlakami, wchodzenia na inne tereny oznaczone zakazem wstępu.

2. Obowiązuje zakaz wchodzenia na tereny ogrodzone lub oznaczone jako tereny prywatne.

3. Zawodnicy poruszający się wzdłuż lub przecinający drogi publiczne są zobowiązani przestrzegać ogólne przepisy kodeksu drogowego w tym zakresie.

4. Zalecamy zapoznanie się z wyglądem barszczu Sosnowskiego - ta niebezpieczna roślina występuje w kilku miejscach na trasie. O mnogości pokrzyw i jeżyn nie wspominamy...

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników którzy przerywają uczestnictwo w imprezie i nie zamierzają dotrzeć do mety przed jej zamknięciem obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.

2. Jedynymi narzędziami nawigacyjnymi, jakimi posługiwać mogą się zawodnicy są: magnetyczny kompas, zegarek oraz kopie mapy dostarczone przez organizatora.

3. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem jego zespołu.

4. Ze względu na turystyczny charakter imprezy organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej pomocy medycznej.

5. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.

6. Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób mających ukończone 18 lat. Każda osoba niepełnoletnia musi przed startem okazać pisemną zgodę od obojga opiekunów prawnych zgodną ze wzorem.

7. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

8. Uwagi i odwołania zespół może złożyć najpóźniej 2 godziny po przyjściu na metę, jednak nie później niż 15 minut po jej zamknięciu. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez zespół zgłaszający. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania